Baxters Urban Hotel Brioni Suites Hotel Brioni Hotel Golf Šilheřovice Lovecký zámeček Šilheřovice Rothschild Golf Club
F

News

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ  SLUŽEB

1....

Poslední termíny

Nabízíme jeden z posledních volných termínu svatby na zámku v Šilheřovicích...

Jaká bude Vaše svatba?

Plánujete svatbu a hledáte opravdu kouzelné prostředí? Přejete si mít...

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ  SLUŽEB

1. Úvodní ustanovení

1. Společnost Miglior Acquisto s.r.o (dále jen „provozovatel") provozuje společenské akce (dále jen „akce"), v němž poskytuje služby třetím osobám. Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VSP") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vzájemná práva a povinnosti v rámci smluvního vztahu vzniklého na základě smlouvy o ubytování (dále jen „smlouva") uzavřené mezi provozovatelem jako ubytovatelem a fyzickou nebo právnickou osobou jako ubytovaným (dále jen „zákazník").

2. VSP jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a zákazníkem a jsou smluvními stranami dohodnuty jako závazné ujednání při uzavírání smlouvy. Smluvní vztahy, které nejsou upravené v těchto VSP, se řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

2. Objednávka akce a okamžik uzavření smlouvy

1. Provozovatel nabízí služby v zámku , jejichž podrobný popis a specifikace jsou uvedeny na webových stránkách provozovatele: www.zameksilherovice.cz, z nichž si může zákazník vybrat a následně uzavřít smlouvu  dle postupu uvedeného níže. Provozovatel dále nabízí individuální nabídku, kterou získá zákazník ve formě PDF v rámci mailové komunikace.

2. Objednávku akce/í může zákazník učinit telefonicky, e-mailem, prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách provozovatele, písemně nebo při osobním jednání.  Učiněním objednávky zákazník stvrzuje, že se předem, tj. před učiněním závazné objednávky, seznámil s těmito VSP provozovatele, s podmínkami akcí a cenou  a že s nimi souhlasí. S VSP a ceníkem má zákazník možnost seznámit se předem na webových stránkách provozovatele či mailem v rámci PDF.

3. Cena akcí a služeb je dohodnuta , dle mailové komunikace a návrhu akcí. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit cenu i 10 dní před konanou akcí dle závislosti na vstupu položek dodavatelů. rozdíl je možný do výše 20%. Vždy však ze souhlasem druhé strany před konáním akce.

4. Provozovatel není povinen objednávku  akceptovat, pokud nedojde k zaplacení 100% částky domluvených služeb, 7 dní před konáním akce.

5. Smlouva o poskytnutí akcí je uzavřena až okamžikem úhrady zálohy na cenu plnění (dále jen „záloha") ve výši a dle podmínek uvedených v potvrzení objednávky/ v rámci pdf dokumentu. Uhrazením zálohy zákazník prohlašuje, že učinil objednávku odpovídající podmínkám uvedeným v potvrzení objednávky, že se seznámil s VSP, s výší ceny akce a podmínkami jeho poskytnutí dle specifikace uvedené v mailové komunikaci, že uvedenou cenu a podmínky akceptuje bez výhrad. Vzniklou smlouvu/dohodu v rámci mailové komunikaace, lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran, dle ustanovení těchto VSP nebo ze zákonných důvodů.

6. Nebude-li záloha uhrazena nejpozději do 3 kalendářních dnů před akcí, pak se objednávka a její potvrzení v celém rozsahu ruší, nedojde ke vzniku smlouvy/dohody o uskutečnění akce a provozovatel tak nebude službu  pro zákazníka konat. Zákazník je povinen v rámci bezhotovostní platby uvést správný variabilní symbol, jinak provozovatel nebude moci platbu řádně přiřadit a záloha se bude považovat za neuhrazenou.

7. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nejsou ze strany provozovatele nijak zvlášť zpoplatněny a zákazník si je hradí sám.

8. Zákazník bere na vědomí, že nemůže stornovat jen část domluvených sužeb bez dohody obou stran.

 

3. Cena a platební podmínky

1. Zákazník se zavazuje uhradit provozovateli cenu AKCE v plné výši a to ve výši uvedené v PDF návrhu, který mailem zákazník odsouhlasí či zaplatí zálohu na objednáné služby.

2. Cenu akce po odečtení případně předem uhrazené zálohy se zákazník zavazuje uhradit nejpozději 7 dní před konáním akce, a to v hotovosti nebo platební kartou na účet provozovatele. Zákazník je oprávněn uhradit cenu  i předem v souladu s pokyny uvedenými v potvrzení objednávky, a to bezhotovostně převodem na účet poskytovatele nebo platební kartou na účet poskytovatele. Zákazník je povinen v rámci bezhotovostní platby uvést správný variabilní symbol, jinak provozovatel nebude moci platbu řádně přiřadit. Platební údaje včetně variabilního symbolu budou zákazníkovi zaslány emailem potvrzujícím objednávku zákazníka.

3. Neuhradí-li zákazník cenu za celkovou službu akce řádně a včas, tj. nejpozději 7 dní před konáním akce, pak právo zákazníka na poskytnutí objednaných služeb v celém rozsahu zaniká bez ohledu na případně později uhrazenou platbu, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. V tomto případě trvá nárok provozovatele na úhradu ceny služby v plném rozsahu uvedeném v potvrzení objednávky/ v pdf návrhu.

4. Daňový doklad – faktura bude zákazníkovi zaslána po skončení akce nejpozdeji do 30dnů. Zákazník výslovně souhlasí s tím, že mu faktura může být předána v písemné podobě, anebo zaslána prostřednictvím e-mailu.

 

4. Odstoupení od smlouvy

1. Objednávka zákazníka doručená provozovateli je závazná. Zákazník může objednávku jednostranně zrušit nejpozději 90 dní před termínem zahájení ubytování. Pokud již došlo na základě objednávky k uzavření smlouvy o akci, může zákazník od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů nejpozději 90 dní před termínem zahájení akce, přičemž smlouva skončí dnem doručení odstoupení od smlouvy provozovateli. V těchto případech bude zákazníkovi vrácena 90% částka za objednané služby.

2. Zákazník je oprávněn jednostranně zrušit objednávku i po lhůtě uvedené v předcházejícím ustanovení nebo v této lhůtě od smlouvyodstoupit, avšak v tomto případě se zavazuje zaplatit provozovateli odstupné. Odstupné je sjednáno v následující výši:

a. Dojde-li ke zrušení objednávky nebo odstoupení od smlouvy zákazníkem ve lhůtě nejpozději 30 dnů před plánovanou akcí, je provozovatel oprávněn požadovat po zákazníkovi odstupné ve výši odpovídající 50 % ceny akce, které zákazník objednal nebo na jehož poskytnutí byla uzavřena smlouva.

b. Dojde-li ke zrušení objednávky nebo odstoupení od smlouvy zákazníkem ve lhůtě méně než 7 dní před plánovanou, je provozovatel oprávněn požadovat po zákazníkovi odstupné ve výši odpovídající 100 % ceny akce, které zákazník objednal nebo na jehož poskytnutí byla uzavřena smlouva.

3. Odstupné je splatné dnem doručení zrušení objednávky nebo odstoupení od smlouvy /dohody provozovateli. Pokud již zákazník zaplatil cenu akce nebo zálohu, považuje se okamžikem splatnosti odstupného uhrazená cena nebo záloha za uhrazené odstupné, provozovatel je tak oprávněn ponechat si bez dalšího uhrazenou cenu nebo zálohu na úhradu odstupného, aniž by byl povinen provést započtení. Nebyla-li cena akce nebo záloha dosud uhrazena nebo takto uhrazená částka nepokrývá odstupné v celém rozsahu, je zákazník povinen odstupné poskytovateli v plné výši uhradit v den splatnosti.

4. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na závazek zákazníka uhradit provozovateli odstupné, tento závazek trvá i po skončení smlouvy.

5. Je-li na straně zákazníka více osob, jsou tyto ze smlouvy zavázány společně a nerozdílně, a to rovněž ve vztahu ke všem souvisejícím nárokům, zejména nároku provozovatele na náhradu újmy, smluvní pokutu a další.

6. Výše odstupného je vždy počítána z celkové ceny rezervovaných  služeb a dalších služeb objednaných objednatelem, a to včetně poplatků a daně z přidané hodnoty.

7. REZERVAČNÍ ZÁLOHA,  BUDE V PŘÍPADĚ KONÁNÍ SVATBY ODEČTENA Z CELKOVÉHO PLNĚNÍ A V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE AKCE ZRUŠENA, TATO REZERVAČNÍ ZÁLOHA SE POVAŽUJE ZA SMLUVNÍ POKUTU ZA ZRUŠENÍ AKCE VE VÝŠI UVEDENÉ VÝŠE, KTERÁ JE TÍMTO NEVRATNÁ  (STORNO POPLATEK), TOTO KLIENT BERE NA VĚDOMÍ.

8. Záloha na termín akce (nájem prostor) do výše 15 000 kč, je po zaplacení nevratná.

 

5. Další ujednání a sankce

1.  Provozovatel neodpovídá za ztrátu nebo poškození cenností ponechaných volně .

2. Ve všech prostorách zařízení, mimo vymezené prostory k tomu určené, platí přísný zákaz kouření. V případě porušení tohoto zákazu vzniká provzovateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení této povinnosti. Smluvní pokuta se ani částečně nezapočítává na náhradu újmy a provozovatel je tak oprávněn požadovat náhradu újmy ze stejného důvodu.

3. Zákazník není oprávněn mít s sebou v zařízení zvíře, POKUD NEBUDE DOHODNUTO JINAK. V případě porušení tohoto zákazu vzniká provozovateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení této povinnosti. Smluvní pokuta se ani částečně nezapočítává na náhradu újmy a provozovatel je tak oprávněn požadovat náhradu újmy ze stejného důvodu.

 

6. Další povinnosti zákazníka:

a. zákazník nesmí provádět změny a úpravy v prostorách určených k akcím, zejména stěhovat nábytek, upravovat vybavení , provádět zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací

b. zákazník nesmí odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor

c. zákazník nesmí používat v zařízení otevřený oheň

d. zákazník nesmí vnášet a používat zbraně, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat

e. zákazník nesmí držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo zákazníkovi předepsáno lékařem

f. zákazník nesmí používat vlastní elektrické spotřebiče, s výjimkou elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně zákazníka

g. zákazník je povinen při odchodu uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout v pokoji a jeho příslušenství světla a uzavřít a uzamknout dveře

h. Provozovatel může před uplynutím sjednané doby smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, porušuje-li zákazník i přes výstrahu své povinnosti ze smlouvy, anebo dobré mravy. Provozovatel je dále oprávněn smlouvu vypovědět v případě porušení některé z povinností uvedených v čl. 5 odst. 2, 3 a 4, a to okamžitě bez výpovědní doby, zákazník je v takovém případě povinen bezodkladně vyklidit prostory a tento předat provozovateli, přičemž v tomto případě je zákazník povinen uhradit celou cenu akce dle smlouvy a zákazníkovi tak nevzniká nárok na vrácení poměrné části ceny akce.

 

7. Informace o zpracování osobních údajů a další informace pro zákazníky

1. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů zákazníka jsou dostupné ve zvláštním dokumentu dostupném zde: www.zameksilherovice.cz. Zákazník odesláním objednávky a vedle toho také uhrazením zálohy prohlašuje, že se s těmito informacemi seznámil a bere je na vědomí.

2. Zákazník prohlašuje, že bere na vědomí Poučení o cookies.

3. Provozovatel informuje zákazníka v souladu se zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb:

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku či fakturu. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

8. Informace pro spotřebitele

1. Kde se v tomto článku hovoří o zákazníkovi, je tím myšlen výhradně zákazník v postavení spotřebitele.

2. Ve smyslu § 1837 písm. j) občanského zákoníku není spotřebitel oprávněn od smlouvy odstoupit dle § 1829 a násl. Tím není dotčeno právo zákazníka odstoupit od smlouvy dle čl. 4 těchto VSP.

3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje provozovatel prostřednictvím elektronické adresy provozovatele uvedené na webových stránkách provozovatele. Informaci o vyřízení stížnosti zašle provozovatel na elektronickou adresu zákazníka. V případě sporu mezi zákazníkem v postavení spotřebitele a provozovatelem může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může zákazník kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

8. Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

2. Tyto VSP nabývají účinnosti dne 1.4.2022. Novější VSP ruší VSP dříve vydané.

3. Tyto VSP jsou nedílnou součástí smlouvy a odchylka od jejich ustanovení je možná pouze na základě dohody smluvních stran.

Poučení o cookies

Tyto webové stránky používají k zajištění své funkčnosti soubory cookie. Cookies jsou malé soubory tvořené písmeny a číslicemi ukládané v počítači nebo mobilním zařízení uživatele při prohlížení internetových stránek. Soubory cookies umožňují poskytovateli rozlišit Vás od ostatních uživatelů webových stránek a díky tomu při opakované návštěvě poté informace z příslušných souborů cookies opět odesílat zpět na server. Cookies jsou běžně užívané, neboť zajišťují správnou funkčnost webových stránek s cílem zapamatovat si Vaše postupy a přizpůsobit Vaše online prostředí.

Používáním webových stránek poskytovatele a tím, že jste požívání cookies nastavili ve Vašem webovém prohlížeči, jste vyjádřili svůj souhlas s používáním zde popsaných souborů cookies. Právě toto nastavení prohlížeče je považováno za Váš souhlas, přičemž nastavení lze změnit, jak je uvedeno dále.

Poskytovatel užívá následující soubory cookies:

· internetová doména, ze které navštěvujete tento web.

· IP adresa

· typ prohlížeče a operační systém, který používáte

· datum a čas, kdy jste tento web navštívili

· stránky, které jste na tomto webu prohlíželi

· adresu webu, ze kterého jste byli odkázáni

Účelem užívání cookies je urychlení a usnadnění používání webových stránek. Cookies umožňují poskytovateli identifikovat Vaše zařízení a zajistit Vám přizpůsobený obsah, díky čemuž je funkčnost webových stránek lepší, dále umožňují zlepšit výkonnost webu a marketingových aktivit a celkově Vám tak zajistí lepší online prostředí.

Pokud však chcete, můžete jejich používání odmítnout a udělený souhlas tak odvolat. V takovém případě již nebude poskytovatel znát Vaše předvolby a nebude Vám tak moci přinášet přizpůsobený obsah. K tomu stačí změnit nastavení webového prohlížeče. Upozorňujeme, že toto se nevztahuje na tzv. technická cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb.

Všechny moderní prohlížeče vám umožňují změnit nastavení souborů cookies. Svá zařízení si můžete nastavit tak, aby přijímala všechny soubory cookies, aby vás upozornila na vydání souboru cookies, aby již dříve uložené soubory cookies vymazala nebo aby nikdy nepřijímala soubory cookies. Konkrétní postup závisí na Vašem internetovém prohlížeči, postupujte tak dle návodu nebo pokynů dodavatele konkrétního internetového prohlížeče.

Podrobné informace o práci s cookies poskytne web AboutCookies.org.

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen Google). Služba Google Analytics používá souborů cookies, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

History of the castle

The history of the castle dates back to the late 18th century, when the Eichendorff family had the castle Šilheřovice built in the place of a former Renaissance fortress. It was originally a classical palace, which was later rebuilt in the pseudo-baroque style. From 1844 to 1945, the manor was owned by the Rotschild family. The castle is surrounded by a...
more

News

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ  SLUŽEB

1....

Poslední termíny

Nabízíme jeden z posledních volných termínu svatby na zámku v Šilheřovicích...

Contacts

Adress: K Zámku 1
747 15 Šilheřovice,
The Czech Republic
Accomodation: +420 599 500 000
  +420 607 150 000
Events: +420 777 007 937
E-mail: info@zameksilherovice.cz
WWW: www.zameksilherovice.cz
Facebook
©2015 -

Zámek Šilheřovice

Tvorba webu TripOn Digital | Mobilní aplikace PepiApp | LED panely DigiDay